Živjeti po Božjoj Riječi i Božjem Duhu

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Iv 15, 1-8

Kakav plod trebaju donijeti moja djela?

Na koji način ostati povezan s Isusom koji nama kršćanima daje svoga Duha koji čini svoja djela u nama?

O čemu to Isus govori?

Da bismo mogli razumjeti ove Isusove riječi valja nam se malo vratiti i pročitati što to govori prije i nakon ovog evanđeoskog odlomka.

Govorio je, dakle, o Obećanju koje će poslati – o svome Duhu. Mi smo svi kao jedno duhovno (mistično) tijelo, kako kaže sv. Pavao Apostol u svojim pismima prvim kršćanima. Sve nas povezuje Duh Sveti. Ako smo Duhu Svetom poslušni, ako s njime računamo i surađujemo, tada sigurno stojimo, živimo u Isusu Kristu.

Malo dalje Isus govori o tome kako ostati u njegovoj ljubavi… Oni koji žive po njegovim zapovijedima, tj. po njegovim riječima, ostaju u njegovoj ljubavi, odnosno ostaju u njemu.

Dakle, plod donosimo samo ako živimo surađujući s njegovim Duhom i vršeći njegove zapovijedi, njegove pouke, riječi. Ako se oko toga stalno trudimo, budimo sigurni da nas neće odbaciti, odvojiti od sebe i baciti u oganj neugasivi – u vječnu smrt.

(Izvor: Živa riječ 2018. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, izdano: Prosinac 2017.)

NARUČITE knjigu:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr