Dopusti Bogu da djeluje u tvom životu

Treća korizmena nedjelja

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Iv 4,5-42

Žena ostavi svoj krčag pa ode u grad i reče ljudima: »Dođite da vidite čovjeka koji mi je kazao sve što sam počinila. Da to nije Krist?« Oni iziđu iz grada te se upute k njemu. Učenici ga dotle nudili: »Učitelju, jedi!« A on im reče: »Hraniti mi se valja jelom koje vi ne poznajete.« Učenici se nato zapitkivahu: »Da mu nije tko donio jesti?« Kaže im Isus: »Jelo je moje vršiti volju onoga koji me posla i dovršiti djelo njegovo. Ne govorite li vi: ‘Još četiri mjeseca i evo žetve?’ Gle, kažem vam, podignite oči svoje i pogledajte polja: već se bjelasaju za žetvu. Žetelac već prima plaću, sabire plod za vječni život da se sijač i žetelac zajedno raduju. Tu se obistinjuje izreka: ‘Jedan sije, drugi žanje.’ Ja vas poslah žeti ono oko čega se niste trudili; drugi su se trudili, a vi ste ušli u trud njihov.«

Mnogi Samarijanci iz onoga grada povjerovaše u njega zbog riječi žene koja je svjedočila: »Kazao mi je sve što sam počinila.« Kad su dakle Samarijanci došli k njemu, moljahu ga da ostane u njih. I ostade ondje dva dana. Tada ih je još mnogo više povjerovalo zbog njegove riječi pa govorahu ženi: »Sada više ne vjerujemo zbog tvoga kazivanja; ta sami smo čuli i znamo: ovo je uistinu Spasitelj svijeta.«

Susret Isusa i Samarijanke otvara pred nama sliku susreta Učitelja s čovjekom koji je nemoćan pred grijehom. Čovjek koji živi u grijehu, korača u tami, spotiče se, pada, ranjava sebe i druge. Njegov život je najčešće lišen nade, okusa, radosti. Prazan je kao onaj vrč s kojim junakinja današnjeg
evanđeoskog odlomka dolazi na zdenac.

Praznina se može ispuniti „bilo čime“, ali to nikako neće utažiti našu žeđ za Živom Vodom. Samo Isus može tu žeđ utažiti. Samarijanka mora stati u istini, priznati svoju slabost, poraz, mora uvidjeti svoju pogrješku, mora počet zazivati Isusa. Bog nikada ne prolazi ravnodušno pored vapaja svoje djece. Bitna je moja želja za promjenom, moja spremnost da pozovem Boga u svoj život.

Samarijankino ozdravljenje započinje u trenutku kada ona dopušta Isusu da djeluje u njenom životu. Bog čini da njezin život počinje iznova cvasti, da se pustinja njezina života počinje zelenjeti.

Tako Bog djeluje u životu svakoga tko mu to dopusti. Dopuštaš li Bogu da djeluje i u tvome životu? Govoriš li mu o svemu? Vjeruješ li mu?

Izvor: Živa riječ 2017. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, Prosinac 2016.)

NARUČITE knjigu razmatranja za svaki dan:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr