Rođenje Isusovo u mome srcu…

Razmatranje

ROĐENJE ISUSA KRISTA – BOŽIĆ

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Iv 1,1-18

 

 

Današnje Evanđelje govori o Isusu koji je
predstavljen kao RIJEČ. Čitamo: U početku
bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše
Bog. Vrijedi primijetiti da je čak tri puta upo-
trebljen izraz RIJEČ, i to u raznim značenji-
ma. Prvi put za označavanje početka, drugi
put kao nešto što je uvijek bilo kod Boga, a
treći put kao nešto što je čak poistovjećeno s
Bogom. Stoga je ta rečenica sama po sebi teš-
ka za razumijevanje. Kako bismo barem malo
razjasnili značenje ove kratke izjave, kao i
daljnjih redaka Evanđelja, treba se vratiti do
značenja tih riječi iz vremena kada je sv. Ivan
pisao Evanđelje. Riječ, u grčkom jeziku – lo-
gos, a u hebrejskom pak dabar, mnogo se
puta spominje u Bibliji. Tada su, u skladu s
mentalitetom cijeloga Istoka, dvije osobine –
Riječ i stvarnost međusobno tako neraskidi-
vo povezane da u hebrejskom jeziku imenica
dabar znači riječ (priča, naredba), kao i stvar
(stvarnost, posao). Pa onda nema riječi koja
ne bi mogla biti stvarnost i nema stvarnosti
koju se može opisati bez uporabe riječi. Osim
toga je značenjski isto tako međusobno pove-
zana riječ s djelovanjem:
Govoriti – znači djelovati, što je istina, oso-
bito u odnosu prema Bogu, koji stvara svijet
pomoću riječi (Xavier Leon-Dufour – Rječ-
nik Novoga zavjeta). Ovo poglavlje Evanđelja
upravo govori o Isusu kao o Riječi koja je bila
u Boga. Isus proizlazi iz Božje Riječi koju je
anđeo proslijedio Mariji u trenutku Blagovije-
sti. Dovoljna je bila Riječ: Evo, začet ćeš i rodi-
ti sina, a Marija je začela i rodila. Ova istina o
stvaranju koja nadilazi ljudski um omogućuje
nam vječno živjeti na nebu samo ako u svom
životu prihvatimo utjelovljenu Božju Riječ,
odnosno Isusa Krista i Njegove Riječi, koje su
svjetlo na putu našega života. Kako onda tako
i sada svima onima koji su je prihvatili daje
moć da postanu djeca Božja. To Božje dječaš-
tvo započinje u trenutku svetoga krštenja. U
tom prvom primljenom sakramentu Isus Krist
otpustio je istočni grijeh. Isto tako je otpustio
bilo koje druge grijehe koje je netko učinio do
trenutka krštenja. Njegova Riječ učinila je da
smo rođeni čisti i lijepi za nebo, a također i za
druge ljude koji žive među nama, samo ako
ćemo njegovati tu ljepotu kroz sakramente,
kroz Božju Riječ. Štoviše, čak i ako prljavština
naših grijeha zasjeni ovu ljepotu, uvijek ju mo-
žemo iznova zadobiti sakramentom ispovijedi.
Tu ljepotu možemo isto tako razvijati i u sebi
ako se budemo hranili Euharistijom. Isus pred-
laže dobre i lijepe vrijednosti o kojima nismo
ni sanjali. Ipak, o nama ovisi hoćemo li primiti
taj dar.
Želim li ga ja primiti? Jesam li ga, kao i
prije dvije tisuće godina, potisnuo negdje na
marginu, uskraćujući mu mjesto i vrijeme u
svom životu? Danas se radujemo blagdanu
Božića. Je li se Isus već rodio u mojem srcu?
Traje li radost Božića u meni i u obične, sive
dane? Molim, učini Gospodine da ono što je
dobro ne završi na blagdane, nego da poraste
kao zrno pšenice bačeno na plodnu zemlju.
Isuse, Kneže Mira, sam nas u tome osnaži i
kraljuj u našim srcima, da nitko ne bude tužan
i sam. Amen.

 

Izvor: Živa riječ 2017. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, 2016.)

NARUČITE KNJIGU
sa svakodnevnim razmatranjima!!!

Možda vas zanima…

loading...