Pedesetnica – nedjeljno razmatranje

Razmatranje

Pedesetnica – Duhovi

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Iv 20, 19-23

 Sveta Misa danas uprisutnjuje silazak Duha
nad prvu Crkvu, sastavljenu od različitih
naroda. Duh čini Crkvu živom zajednicom
vjernika iz mnoštva naroda svijeta.
Svi ih čujemo gdje našim jezicima razgla-
šuju veličanstvena djela Božja. (Dj 2, 1-11)
U ovom odlomku prikazan je događaj si-
laska Duha podsjećajući namjerno na Post 11,
1-9 gdje su upravo jezici ljude razdvojili. U
današnjem događaju ljudi različitih jezika ra-
zumiju Petra i ostale obdarenike dok razgla-
šavaju veličanstvena djela Božja.
Siđe po jedan na svakoga od njih – znači
da je svakome osobno bio darovan Duh Sveti:
Dvanaestorici, Isusovoj Majci, ženama iz Ga-
lileje i Jeruzalema i ostalima koji su bili zajed-
no s njima sabrani.
Posljedica ovog silaska jest da su obdare-
nici počeli govoriti o veličanstvenim Božjim
djelima tako da su ih razumjeli ljudi različitih
jezika. Luka donosi popis od 15 naroda među
kojima su živjeli Židovi onog vremena u sa-
moj Judeji i u iseljeništvu.
Luka ovdje želi reći da su ih svi ljudi ra-
zumjeli. Govorili su tako o Božjim divota-
ma da su ljudi različitih kultura razumjeli što
Bog nudi u Kristu sveopćem Spasitelju. Duh
Sveti omogućio je da obični Galilejci svima
razumljivo naviještaju Božju poruku. Duh je
u srcima slušatelja pripravljao plodno tlo za
posijanu Riječ Božju. To čini i danas u Crkvi
i po Crkvi.
Psalam 104 je himan hvale Bogu Stvoritelju
prirode i ljudi. Dio iz naše današnje liturgije
govori o dahu Božjem u živim bićima: Bog
uzdržava ljude, biljke i životinje na životu
tako što im daje svoj dah. Ruah u hebrejskom
znači dah, vjetar i Duh. Duh proslavljenog
Krista u Crkvi je trajni dah Božji koji je oživ-
ljava i obnavlja.
Različiti dari – isti Duh; različite službe –
isti Gospodin. (1 Kor 12, 3-7. 12-13)
Povod za Pavlovo učenje o darovima Duha
među krštenicima jest liturgija kršćanske za-
jednice na kojoj Crkva slavi spomenčin Kri-
stove smrti i gozbu Novog Saveza. U litur-
giji i u svagdanjem životu zajednice karizme
se trebaju upotrebljavati na korist i izgradnju
svih: Budući da čeznete za darima Duha, na-
stojte njima obilovati radi izgrađivanja Cr-
kve! (1 Kor 14, 12)
U današnjem odlomku Pavao slično na-
glašava: Svakome se daje očitovanje Duha na
korist. Svi su kršteni u jedno tijelo u smislu
da sačinjavaju jednu zajednicu onih koji zbog
povezanosti s Kristom u Duhu postaju na nov
način priključeni jedni drugima. Ova poveza-
nost vrijedi za sve: … bilo Židovi, bilo Grci,
bilo robovi, bilo slobodni. Podjela na Grke,
koji su sebe smatrali naprednima, i Židove,
koji su sebe kao narod objave smatrali povla-
štenima pred Bogom, izgledala je do silaska
Duha nepremostiva. Još je dublja bila podjela
na robove i slobodne u ondašnjoj robovla-
sničkoj državi. U Crkvi jednoj, a različitoj,
ta je podjela izbrisana. Tako bi trebale i danas
sve razlike biti prihvaćene u Duhu koji nas
oživljava i ujedinjuje u Kristu.
Da bi mogli nastavljati poslanje Učitelja
kroz povijest, učenici dobivaju Duha Svetoga
koji je Životvorac. Uloga je Duha prema če-
tvrtom Evanđelju da uvodi učenike u svu isti-
nu te im doziva u pamet sve što je Isus činio i
govorio. Ako im je potrebna pomoć Duha da
razumiju istinu koja je Isus, još im je potreb-
nija da tako shvaćenu istinu navješćuju svim
narodima i žive zajedno s onima koji se oda-
zivaju na vjeru u skladu s istinom koja je Isus.
Isus dahne u njih i nanovo ih stvara po
Duhu. Osposobljava ih za njihovo poslanje.
Darivanjem Duha, Isus prenosi na apostole i
svoju sudačku službu. U Ivanovu evanđelju on
često ističe da je došao na sud svijetu (usp. 3,
19), da Sin Čovječji ima vlast suditi (usp. 5, 27).
Njegov se sud sastoji u tome da progledaju koji
ne vide, a koji vide da oslijepe (Iv 9, 39). Pri
završetku mesijanskog djelovanja, kad je pri-
stao na nasilnu smrt kao potvrdu svega što je
do tada činio i govorio, istaknuo je da upravo
po njegovoj smrti dolazi sud ovomu svijetu, da
knez ovoga svijeta biva izbačen van, a da će On
kao Uzdignuti na križ sve ljude privlačiti k sebi
(usp. Iv 12, 31-32). Kao što se Isusov sud sasto-
ji prvenstveno u spašavanju ljudi, tako će se i
sudačka vlast njegovih učenika sastojati u spa-
šavanju ljudi. Misionarsko djelovanje izazivat
će reakcije pristajanja i protivljenja pa će uče-
nici i prije i poslije pripuštanja krštenju moći
odlučivati tko ispunjava uvjete za priključenje
Kristu i Crkvi.
Četvrto Evanđelje ne spominje vidljivi
rastanak Uskrslog od svojih učenika, kako
to čine Matej, Marko i Luka. Tu Uskrsli već
na sam Uskrs daje učenicima Duha te po
njemu ostaje stalno prisutan među svojima.
Ova prisutnost vezana je uz zajednicu i preko
nje se prenosi na pojedince. Duh uskrsloga
Krista neprestano silazi na zajednicu krštenih
u liturgiji i sakramentima te nas osposobljava
da nastavljamo Kristovo poslanje kroz
povijest. Što svjesnije i aktivnije sudjelujemo
u bogoslužju, više se otvaramo djelovanju
Duha Životvorca.

 

Izvor: Živa riječ 2018. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, 2017.)

NARUČITE NA:

tel. 01 45 00 130

ili e-mail: cpps.zagreb@post.t-com.hr

 

Možda vas zanima…

loading...