Kako uvijek biti povezan s Isusom?

Razmatranje

Peta uskrsna nedjelja

Evanđeoski odlomak za razmatranje: *Iv 15, 1-8

Kakav plod trebaju donijeti moja djela? Na
koji način ostati povezan s Isusom koji nama
kršćanima daje svoga Duha koji čini svoja dje-
la u nama? O čemu to Isus govori?
Da bismo mogli razumjeti ove Isusove riječi
valja nam se malo vratiti i pročitati što to
govori prije i nakon ovog evanđeoskog od-
lomka.
Govorio je, dakle, o Obećanju koje će po-
slati – o svome Duhu. Mi smo svi kao jedno
duhovno (mistično) tijelo, kako kaže sv. Pa-
vao Apostol u svojim pismima prvim kršća-
nima. Sve nas povezuje Duh Sveti. Ako smo
Duhu Svetom poslušni, ako s njime računamo
i surađujemo, tada sigurno stojimo, živimo u
Isusu Kristu.
Malo dalje Isus govori o tome kako ostati
u njegovoj ljubavi…
Oni koji žive po njegovim zapovijedima,
tj. po njegovim riječima, ostaju u njegovoj lju-
bavi, odnosno ostaju u njemu.
Dakle, plod donosimo samo ako živimo
surađujući s njegovim Duhom i vršeći njegove
zapovijedi, njegove pouke, riječi. Ako se oko
toga stalno trudimo, budimo sigurni da nas
neće odbaciti, odvojiti od sebe i baciti u oganj
neugasivi, u vječnu smrt.

 

Izvor: Živa riječ 2018. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, 2017.)

NARUČITE NA:

tel. 01 45 00 130

ili e-mail: cpps.zagreb@post.t-com.hr

 

Možda vas zanima…

loading...